Steun ons en help Nederland vooruit

Zorg en welzijn: D66 wil …

  • zorg dichtbij de mensen organiseren: op buurtniveau en door het leveren van maatwerk.
  • één loket voor alle vragen over zorg: hulp bij huishouding, aanpassingen in huis, geestelijke zorg en medische zorg.
  • laagdrempelige zorgcentra tussen huisarts en ziekenhuis door clustering van bestaande functies.
  • inzetten op zo lang mogelijk thuis blijven wonen met goede zorg.
  • kennis en betrokkenheid van wijkverpleegkundigen inzetten voor vroege signalering en snelle actie bij problemen.
  • basis jeugdzorg op wijkniveau, met meer ruimte voor de professional.
  • levensloopbestendige woningen om ouderen langer thuis te laten wonen.
  • extra aandacht voor de overgang en overdracht van jeugdzorg naar volwassenenzorg.
  • eenzaamheid tegengaan en de zelfredzaamheid van ouderen versterken.
  • computercursussen voor ouderen, zodat zij zelf zaken kunnen regelen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018