Steun ons en help Nederland vooruit

Wonen en leven: D66 wil …

 • Rijnboog terugbrengen naar de basis: geleidelijk het gebied tussen binnenstad en Rijn opknap- pen.
 • de Jansbeek waar mogelijk bovengronds terug- brengen.
 • Schuytgraaf afmaken, inclusief de voorzieningen passend bij deze groeiwijk.
 • in 2016 een nieuwe brede school en winkels in het centrum van Schuytgraaf, nabij station Arnhem-Zuid.
 • Meinerswijk ontwikkelen tot robuust stadspark met hoge natuurwaarden.
 • in de Praets en Stadsblokken woningbouw mo- gelijk houden.
 • het woningaanbod beter afstemmen op de behoefte om doorstroming te stimuleren.
 • particuliere initiatieven voor natuur in de stad aanjagen: natuur op braakliggende terreinen, pluktuinen en daktuinen.
 • landschapspark Lingezegen als belangrijk recreatiegebied tussen Arnhem en Nijmegen zien.
 • vergroening van speelvoorzieningen door verouderde speeltoestellen in te wisselen voor klim- bomen en speelbosjes.
 • schoolpleinen openbaar toegankelijk maken als speelplaats voor de buurt.
 • meer invloed van wijkplatforms over de leefbaarheid en leefomgeving.
 • huurders de mogelijkheid geven hun woning te kopen.
 • soepelere regelgeving om tijdelijke invulling en functiemenging mogelijk te maken om leegstand tegen te gaan.
 • particulier opdrachtgeverschap actief stimuleren door hiervoor (marktconform) bouwgrond beschikbaar te stellen.
 • minimaal 3% van de openbare ruimte inrichten als speelruimte voor kinderen, waar mogelijk duurzame natuurspeeltuinen.
 • ‘scheefwoners’ alternatieven bieden en stimuleren om door te stromen naar de vrije-sector huur- of koopmarkt.
 • leegstand aanpakken door verbouwen te stimuleren. Geen nieuwbouw kantoor- en winkelpanden, tenzij er wordt gesloopt.
 • het ombouwen van kantoren tot woongebouwen stimuleren.
 • meer ruimte bieden aan particuliere initiatieven, ook in grotere ontwikkelingsprojecten.
 • bestemmingsplannen en vergunningverlening versoepelen, transformatie stimuleren (woningen, stadslandbouw) en tijdelijke invulling (zoals pop-up stores) mogelijk maken.
 • de welstandscommissie opheffen.
 • startersleningen voor starters die moeilijk aan bod komen in het huidige systeem.
 • de renovatie van Musis Sacrum en Schouwburg ruimtelijk aan laten sluiten op het Lauwers- grachtpark, zodat daarmee een veilig, levendig en aantrekkelijke gebied ontstaat.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018