Steun ons en help Nederland vooruit

Kansen voor iedereen: D66 wil …

 • Een goede samenwerking bevorderen tussen het onderwijs, de GGD, Stichting Leergeld, de sociale wijkteams en andere partners om daarmee iedereen gelijke kansen te bieden.
 • Een Arnhemse Kinderburgemeester en een jongeren digipanel en/of een jongerenraad om jongeren een stem te geven over het beleid van de gemeente Arnhem.
 • Een toereikende subsidie voor Stichting Leergeld om schoolprojecten mogelijk te maken en zoveel mogelijk kinderen van een laptop te voorzien.
 • Dat alle kinderen en jongeren leren omgaan met geld, door het aanbod en de aandacht hiervoor te vergroten.
 • Dat jongeren zonder (problematische) schulden kunnen beginnen aan hun carrière.
 • Dat de armoedeagenda gericht is op het ontwikkelen van 21e-eeuwse vaardigheden (onder andere digitaal) van kinderen, jongeren en ouderen.
 • Blijven investeren in de integrale aanpak van laaggeletterdheid en het ontwikkelen van digitale vaardigheden.
 • Goede informatievoorziening en begeleiding voor nieuwe Arnhemmers bij hun vestiging, inburgering en participatie, waar nodig ondersteund door tolken.
 • Mensenrechtenverdedigers tijdelijk opvang, training en veiligheid bieden.
 • Taalles voor vluchtelingen vanaf dag één.
 • Extra inzetten op voorlichting over relaties en seksualiteit binnen het integratietraject voor nieuwe Arnhemmers.
 • Dat de gemeente vooroploopt bij het bieden van werkervaringsplaatsen voor jongeren en nieuwe Arnhemmers.
 • D66 wil goede informatie (website en/of app) waar het voor nieuwkomers in de voor hen relevante talen, duidelijk wordt wat je moet weten en hoe je zelf je weg kunt vinden; van werk tot gezondheid.
 • Goede (om)scholingsmogelijkheden voor de toekomstige arbeidsmarkt, door in te zetten op voorlichting, studiebegeleiding en het bieden van stageplaatsen.
 • Blijvende aandacht op alle Arnhemse scholen voor (seksuele) diversiteit.
 • Samen met het Meldpunt Discriminatie en Pesten een slagvaardige wijkgerichte antidiscriminatie-aanpak vormgeven.
 • De meldingsbereidheid bij discriminatie verhogen.
 • De organisatie van LHBTI-evenementen faciliteren en stimuleren.
 • Roze lopers (keurmerk voor LHBTI-vriendelijk beleid) voor zoveel mogelijk Arnhemse zorginstellingen.

Laatst gewijzigd op 27 februari 2019