Steun ons en help Nederland vooruit

Financiën op orde: D66 wil …

  • bij verdere bezuinigingen onderwijs, economie, duurzaamheid en cultuur ontzien.
  • verdere bezuinigingen invullen in goed overleg met inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties.
  • de geplande stijging van de rioolheffing (voor decennia achterstallig onderhoud) compenseren door evenredige verlaging van de OZB.
  • belastingverhoging en lastenverzwaring waar mogelijk vermijden.
  • het budget voor kwijtschelding van belastingen omvormen tot een budget voor gerichte armoedebestrijding.
  • schrappen van de precario- en toeristenbelasting.
  • een eenvoudiger aanslagbiljet gemeentebelasting.
  • de afvalstoffenheffing kostendekkend maken, niet verstoppen in de OZB en innen op basis van het principe ‘de vervuiler betaalt’.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018