Steun ons en help Nederland vooruit

Onderwijs: D66 wil …

 • Een (ambitieuze) onderwijsagenda.
 • Doorgaan met de ontwikkeling van Integrale Kindcentra in samenwerking met de partners in de stad.
 • Dat ieder kind in zijn of haar eigen wijk of stadsdeel naar een Integraal Kindcentrum kan.
 • De mogelijkheid behouden, voor alle kinderen vanaf 2 jaar, om 4 dagdelen per week naar de peuterspeelzaal of de vroeg- en voorschoolse educatie te gaan.
 • Dat alle scholen veilig en duurzaam zijn, met een gezond binnenklimaat.
 • Dat alle schoolpleinen en speeltuinen rookvrij zijn.
 • Passend onderwijs voor alle kinderen, ook voor hoogbegaafden.
 • Waar nodig vervoer naar een passende school aanbieden.
 • Een brede invulling van schoolgebouwen en de omgeving in de wijk, en samenwerking bevorderen tussen scholen onderling en tussen scholen en andere organisaties.
 • Jongeren die toch uitvallen zo snel mogelijk (ook gedurende een schooljaar) in een schooltraject of een schoolwerktraject plaatsen.
 • Schooluitval terugbrengen tot onder het landelijk gemiddelde.
 • Extra aandacht voor de hoge uitval onder jongeren met een migratie-achtergrond.
 • Laaggeletterdheid snel terugdringen door het actief opsporen van laaggeletterden en het aanbieden van taalonderwijs.
 • Meer activiteiten die Arnhem als aantrekkelijke studiestad in de markt zetten.
 • Voldoende stagemogelijkheden, ook bij de gemeente.
 • Uitwisselingsprogramma’s met Duitsland en tweetalig onderwijs stimuleren in het kader van internationalisering en het bevorderen van de kenniseconomie.
 • Discriminatie van jongeren bij het vinden van een stageplek of een baan aanpakken.
 • Een inloopspreekuur voor jongeren bij de wethouder onderwijs.
 • Het brede en laagdrempelige onderwijsaanbod handhaven.
 • Aandacht voor technologie en duurzaamheid op scholen, bijvoorbeeld door het bezoeken van de Techniekdag of Innovate Arnhem.

Laatst gewijzigd op 27 februari 2019