Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 26 februari 2021

Onvoldoende probleembesef en te weinig perspectief na discriminatieaffaire

De fractie van D66 ziet bij wethouder Louwers onvoldoende inzicht in haar eigen handelen in het verleden en te weinig perspectief voor de toekomst. Daarom steunde D66 tijdens het verantwoordingsdebat over het discriminatie-onderzoek een motie van wantrouwen tegen wethouder Louwers. Die motie haalde het net niet. Het debat van 24 februari 2021 ging over het achterhouden van een kritisch onderzoek naar discriminatie in het personeelsbeleid op het stadhuisDe raad wilde weten waarom het onderzoeksrapport uit beeld kon verdwijnen, wat de rol van de wethouders Inclusie en P&O was en hoe de wethouders in de toekomst zouden gaan werken aan tegengaan van discriminatie, een veilig werkklimaat voor ambtenaren en meer transparantie 

Tijdens het debat hoorde D66 veel intenties en goede bedoelingen, maar een beperkt probleembesef. Vooral de wethouder inclusie wekte de indruk dat alles haar is overkomen. De wethouder P&O was helderder over zijn handelen in het verleden en de verbeteringen naar de toekomst toeHij herkent veel van de beleving van de raad: ook hij vindt dat hij de raad beter had moeten informeren en dat hij kritischer had moeten zijn. Hij gaf onder andere aan met welke uitgangspunten de raad in de toekomst beter geïnformeerd zal zijnEen motie van D66, CDA en ChristenUnie voor heldere kaders voor verstrekken van informatie die de raad opvraagt werd met algemene stemmen aangenomen. 

‘Geen actieve herinnering’

Wethouder Louwers kan zich veel zaken rond dit dossier niet meer herinneren. Zo weet ze niet meer waarom ze niet heeft doorgevraagd toen ze signalen kreeg dat het onderzoeksrapport voor haar werd weggehoudenZe kende de aanbevelingen uit het rapport, maar ‘iets’ had haar gerustgesteld dat er géén afgerond kritisch onderzoek zou bestaan, betoogde ze meermalen tijdens het debat. Dat stelde D66 niet gerust. ‘Dit wekt de indruk dat de wethouder de relatie tussen haar handelen en wat er is gebeurd niet doorziet’, aldus raadslid Mattijs Loor 

Ook lijkt het erop dat de ambtelijke top geen vertrouwen heeft in de wethouders op dit dossier. Dat is pijnlijk en moet worden hersteld. D66 steunde daarom het voorstel van onder andere de ChristenUnie voor een raadsenquête naar werkklimaat, communicatie en informatievoorziening, mits de veiligheid en privacy van ambtenaren tijdens die enquête beschermd zou worden. Deze motie werd helaas verworpen. D66 steunde ook een motie van afkeuring tegen de wethouder P&O maar heeft vertrouwen in de door wethouder Van Dellen ingezette verbeteringen. De raad verwierp ook de motie tegen Van Dellen. 

Een gezamenlijk voorstel van ChristenUnie, D66 en andere partijen om de meldcode voor klokkenluiders beter onder de aandacht te brengen en de rol van het college van B&W daarbij aan te scherpen werd met algemene stemmen aangenomen.