Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 11 november 2020

Begroting 2021: Laat niemand vallen

In een extra lange vergadering besprak de Arnhemse gemeenteraad op woensdag 11 november de gemeentebegroting voor volgend jaar. Raadslid Mattijs Loor gaf het beeld van D66 over hoe de stad er voor staat, en welke verbeteringen D66 graag ziet in de plannen voor volgend jaar. Hieronder leest u zijn volledige bijdrage (gesproken tekst geldt). 

 

Laat niemand vallen

Met opnieuw een halve lockdown in de stad, is het leven voor alle Arnhemmers nog steeds verre van normaal. Opnieuw vragen we het uiterste van al die mensen in het onderwijs en de zorg. Opnieuw moeten ondernemers creatief zijn om het hoofd enigszins boven water te houden. In deze moeilijke tijden moet ook de gemeente creatief zijn. De weinige middelen die we hebben moeten we zo goed mogelijk inzetten. Net als bij de herstelagenda blijft voor D66 de belangrijkste vraag:

Wat heeft Arnhem nu het hardst nodig?

Voorzitter, u kent D66 als toekomstgerichte partij. Voor het antwoord op deze vraag kijken we niet alleen naar nu, de komende maanden of het komende begrotingsjaar. We kijken ook naar de lange termijn. Naar de generatie ná ons.

Gelijke kansen en onderwijs

De generatie na ons moet minstens dezelfde kansen krijgen als wij hadden. Voor D66 beginnen die gelijke kansen natuurlijk bij het onderwijs. We bespraken al onze voorstellen voor goede en gezonde schoolgebouwen, voor toegankelijk onderwijs zonder afschrikkende ouderbijdrages en voor scholen waar álle leerlingen, ongeacht gender of geaardheid, zich thuis voelen. De actualiteit rondom scholen die LHBTI-kinderen afwijzen, toont nog eens aan dat op dit punt nog veel te doen is. Oók voor óns college.

D66 vraagt het college om met scholen in gesprek te gaan en te blijven. Zodat kansengelijkheid niet alleen op papier staat, maar ook op het schoolplein geldt. Daarom onder andere onze motie 20M256 Ouderbijdrages beperken.

Schuldenproblematiek en welzijn

Voor veel Arnhemse gezinnen zijn dit moeilijke tijden. Ze leven in armoede door het wegvallen van werk en kampen nog veel te vaak met problematische schulden. Zij zijn afhankelijk van de gemeente om hen weer op weg te helpen. D66 doet opnieuw voorstellen om deze mensen beter te bereiken. Daarnaast zal deze groep alleen maar groter worden, als door de coronacrisis werk en inkomen wegvallen. We vragen het college zich daarop voor te bereiden, en hebben daarvoor ook de moties 20M243 en 20M244 ingediend.

Al eerder vroeg D66 het college om Arnhemmers te helpen die psychisch zwaar te leiden hebben onder de coronacrisis. Het plan van aanpak dat we daarvoor gisteren ontvingen stelt ons wat teleur. Het heeft niet de gevraagde aandacht voor de mentale gezondheid van kwetsbare Arnhemmers in deze moeilijke tijden. Daar zullen we middels amendementen bij het plan Gezond en Fit zeker op terugkomen.

Integrale aanpak voor leefbare wijken

De problemen zijn niet gelijk verdeeld over de stad. Natuurlijk hoort u ons niet beweren dat op de Hoogkamp, de Gulden Bodem of in Schaarsbergen géén problemen voorkomen. Maar het is wel vooral een aantal oostelijke wijken waar de uitdagingen zich opstapelen.

Terecht dat de burgemeester hier bij zijn nieuwjaarstoespraak aandacht voor vroeg. Dat hij deze mensen hoop bood met zijn woorden. Terecht dat ook de voorliggende begroting er een aantal keer op ingaat. Het is voor D66 dan ook vanzelfsprekend dat we de vele uitdagingen in samenhang aanpakken. Uitdagingen op het gebied van armoede en schulden, participatie, gezondheid, goede woningen, duurzaamheid, veiligheid en de kwaliteit en leefbaarheid van de openbare ruimte.

Een integrale aanpak met tenminste dezelfde voortvarendheid als we 20 jaar geleden deden. Maar dan wél op basis van een helder beleid, met vastgestelde doelen en bijbehorende middelen. Zodat professionals in de wijken, samen met de inwoners, dit beleid kunnen uitvoeren. En zodat wij als politiek kunnen volgen of de bedoelde resultaten worden bereikt en vastgehouden.

En dan lijkt het ons óók vanzelfsprekend dat we proberen te leren van het verleden. Zodat we na de ‘stadsvernieuwing 3.0’ van nu, niet over 10 of 20 jaar in dezelfde of in andere wijken aan ‘stadsvernieuwing 4.0’ moeten beginnen. Daartoe dienen wij motie 20M257 stadsvernieuwing 4.0 voorkomen in.

Passend wonen en duurzaam bereikbaar

En voorzitter, natuurlijk moet het goed wonen zijn in heel Arnhem. Maar een goede woning is voor heel veel Arnhemmers enkel een droom. Er moeten heel snel meer woningen bij. We kregen een hoopvolle brief vol projecten, maar verwachten de komende maanden ook echt concrete resultaten: nieuwe, snel te realiseren plannen waarin Arnhemmers een passend thuis kunnen vinden.

Goed wonen betekent ook aandacht voor een duurzame leefomgeving. Aandacht voor voetganger, fietser en OV. Als de Arnhemmer zijn auto wil inruilen voor een goede fiets en daarmee bijdraagt aan onze doelen voor duurzaamheid en mobiliteit, dan moeten we als gemeente niet moeilijk doen over het inruilen van een parkeerplaats voor een fietsparkeerplaats. Zie onze motie 20M279 over fietsvlonders en fietskluisjes.

Culturele hoofdstad

De cultuursector heeft als altijd onze bijzondere aandacht. Zeker nu juist deze sector het zo zwaar heeft. De steun vanuit Den Haag, de provincie en vanuit onze eigen begroting moet zo goed mogelijk terecht komen bij de Arnhemse instellingen en cultuurmakers. Daarbij blijven wij ons inzetten voor een toekomstbestendige huisvesting voor het Stadstheater, Introdans en Toneelgroep Oostpool. Belangrijke dragers van Arnhem als culturele hoofdstad. Dat was al hoognodig voor de crisis en die noodzaak is niet minder geworden. Vanzelfsprekend moet daarvoor een stevig onderbouwd en haalbaar plan komen!

Slim investeren en plan het herstel

Nu is het moment om te investeren. En verstandig investeren vraagt duidelijke doelen. Wat willen we bereiken met het geld dat we uitgeven? Dat inzicht is nodig om achteraf scherp te controleren of het geld goed besteed is. We missen dat echt in deze begroting. D66 vraagt het college daarom nogmaals om waar mogelijk doelen meetbaar te formuleren, zie onze motie 20M277.

Maar met de investeringen die we doen, moeten we ons ook afvragen hoe we onze reserves in de toekomst weer opbouwen. Anticyclisch investeren vraagt ook om anticyclisch sparen, en misschien zelfs wel extra besparen als het economisch goed gaat. Zie onze voorstellen daarover in motie 20M255.  Zo werken we aan een stad die ook een volgende uitdaging weer aan kan.

Laat niemand vallen

Waar wij van de Arnhemmers vragen om zich aan maatregelen te houden en voor elkaar klaar te staan, moeten de Arnhemmers erop kunnen rekenen dat als het echt nodig is de gemeente voor hen klaar staat. Dat we doen wat nodig is en ons niet verschuilen achter regeltjes. We laten hen zo vrij als in deze tijden mogelijk is, maar we laten niemand vallen.


Wijzigingsvoorstellen (eigen en ondersteund)