Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 15 augustus 2019

D66 bezorgd over werkdruk en takenpakket sociale wijkteams

De sociale wijkteams van Arnhem kunnen de werkdruk en hun takenpakket nauwelijks aan. Dat schreven ze de gemeenteraad voor de zomer al. Nu het reces voorbij is herhalen zij hun noodkreet. Reden voor D66-raadslid Mattijs Loor om na te vragen waarom het geluid van de wijkteams zo afwijkt van de reactie uit het college. Hieronder de schriftelijke vragen die hij vandaag indiende.

Geacht College,

Op woensdagavond 12 juni j.l. voerde de raad, bij de behandeling van de Perspectiefnota, onder andere het debat over de beoogde uitbreiding van het takenpakket van de Sociale Wijkteams. Op vragen van de raad over de haalbaarheid van een uitbreiding van het takenpakket binnen de bestaande formatie reageerde het college dat sprake is van “enigszins een verzwaring van taken”, ook werd gezegd: “we houden de vinger aan de pols” en “de sociale wijkteams zelf zijn overtuigd dat het kan”, “een andere indeling van werk binnen de bestaande uren, ze schatten zelf ook in dat dat kan.”

Op 30 juni j.l. stuurde het bestuur van de Sociale Wijkteams een brief aan de raad, waarin men de raadsleden wijst op het feit dat met een uitbreiding van het takenpakket het werk van de teams wel degelijk onder druk komt te staan, dat men onvoldoende aandacht kan geven aan preventie – zoals wel vastgesteld door de raad in de beleidskaders bij de decentralisatie – en transformaties niet van de grond zullen komen. Men verwacht dat de al grote caseload per wijkcoach verder zal toenemen. De Sociale Wijkteams pleiten voor een uitbreiding van de formatie om aan alle taken voldoende aandacht te kunnen besteden. Deze brief lijkt in tegenspraak met de uitspraak van het college dat de teams zelf
overtuigd zijn dat het kan. De brief heeft in het verdere verloop van de behandeling van de perspectiefnota weinig aandacht gekregen.

De genoemde signalen, zoals ook opgevangen bij andere partners in de stad, zijn door de fractie van D66 al bij herhaling ingebracht in verschillende debatten. Steeds gaf het college aan deze zaken niet te herkennen.

Vandaag ontving de gemeenteraad een nieuw schrijven van de Sociale Wijkteams, waarbij de eerdere brief nogmaals onder de aandacht werd gebracht. Dit wekt de indruk dat de samenwerking met de Sociale Wijkteams om gezamenlijk te komen tot de door het college gewenste nieuwe werkwijze niet optimaal verloopt. De fractie van D66 heeft daarom de volgende vragen.

  1. Hoe rijmt het College zijn uitspraak dat de sociale wijkteams zelf overtuigd zijn dat met een andere deling van werk de nieuwe taken binnen de bestaande uren in te passen zouden zijn, met de reactie van de Sociale Wijkteams in de brief van 30 juni?
  2. Op welke wijze werkt het College samen met de Sociale Wijkteams aan de vormgeving van de beoogde nieuwe werkwijze? Welke stappen zijn hierin de sinds het publiceren van de Perspectiefnota in mei gezet? Graag het gelopen en komende tijdpad en gemaakte stappen toelichten.
  3. Wat is uw inschatting van de extra benodigde tijdsinzet ten gevolge van de in de Perspectiefnota geschetste extra taken van de Sociale Wijkteams?
  4. Welke wijzigingen in de werkwijze van de Sociale Wijkteams zijn op dit moment voorzien, en tot welke besparing van tijdsinzet leiden deze naar verwachting?
  5. Waarin verschillen de inzichten van het College enerzijds en de Sociale Wijkteams anderzijds aangaande de antwoorden op vragen 3 en 4? Op welke wijze verwacht u tot een door het werkveld gedragen plan te komen?
  6. Wilt u de raad zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk bij publicatie van de MJPB 2020-2023, volledig informeren over welke wijzigingen in de werkwijze de Sociale Wijkteams en de Arnhemmers kunnen verwachten? Wanneer kunnen wij dit volledige plan verwachten?
  7. Op welke wijze en op welk moment worden partners in de stad (zorgaanbieders, maatschappelijke organisaties, adviesraden) bij deze veranderingen betrokken?

Met vriendelijke groet,

Mattijs Loor
D66