Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 22 juli 2019

Vervolgvragen voor actieve aanpak vaccinatiegraad

Met een vaccinatiegraad van 88,4% voor zuigelingen, 85,5-86,3% voor schoolkinderen van 10 jaar en zelfs maar 48,6% voor de HPV-vaccinatie voor adolescenten (over 2018) is de vaccinatiegraad in Arnhem laag te noemen. D66 vindt dit een zorgelijke ontwikkeling.

Alle twaalf infectieziektes (Dat zijn de bof, difterie, hepatitis B, HIB-ziekten, HPV (baarmoederhalskanker), kinkhoest, mazelen, meningokokkenziekte, pneumokokkenziekte, polio, rodehond en tetanus.) waartegen momenteel wordt gevaccineerd in het Rijksvaccinatieprogramma hebben een ander risicoprofiel, een andere ziekteverwekker, een ander ziekteverloop en een ander type vaccin.

D66 wil de inspanningen vergroten om de vaccinatiegraad in de stad te verhogen, zodat alle kinderen in de stad beschermd zijn tegen infectieziekten. De vaccinatiegraad in Arnhem moet omhoog, naar de 95% die de Wereld Gezondheidsorganisatie adviseert en nodig is om ziektes uit te bannen.

“Het is belangrijk voor de gezondheid van individuele kinderen, maar ook voor onze collectieve gezondheid, de volksgezondheid. Vaccineren gaat ook over de kinderen in jullie buurt, of in jullie stad. Kwetsbare kinderen bijvoorbeeld, die niet ingeënt kúnnen worden, omdat ze te jong zijn, een chemokuur moeten ondergaan of een orgaantransplantatie krijgen.”

Door de dalende vaccinatiegraad neemt het risico op infectieziektes toe.

Uit de beantwoording van onze eerdere schriftelijke vragen d.d. 9 mei 2019 blijkt dat de gemeente Arnhem een passieve houding aanneemt in de aanpak van de verhoging van de vaccinatiegraad.
De gemeente wacht af en vertrouwt op acties en onderzoeken van andere partijen.

Wat D66 betreft moet het dan ook anders dan nu gebeurt. Dat het ook anders kan bewijst de gemeente Utrecht, waar de gemeente wel het voortouw neemt. Dat is ook logisch. Sinds 1 januari 2019 valt de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) onder de Wet Publieke Gezondheid en is de gemeente financieel en bestuurlijk verantwoordelijk. En daarmee ook voor het realiseren van een voldoende vaccinatiegraad om te komen tot groepsbescherming.

De fractie van D66 heeft naar aanleiding van de eerder beantwoording nog de volgende vragen:

  1. Welke doelen heeft de gemeente Arnhem zich gesteld met betrekking tot de vaccinatiegraad, en wanneer moeten die doelen bereikt zijn?
  2. Welke aanvullende inspanningen gaat u nog dit jaar in gang zetten om de door u gestelde doelen te behalen?

De gemeente Arnhem verstrekt subsidies en/of faciliteiten aan kinderopvangorganisaties. Een van de mogelijkheden voor het college is om het verstrekken van subsidies te onderwerpen aan de voorwaarde dat er een vaccinatie eis aan de gebruikers van de voorzieningen wordt gesteld.

  1. Is het college bereid om bij de verstrekking van subsidies en/of faciliteiten aan kinderopvangorganisaties als voorwaarde te stellen dat de gebruikers en personeelsleden gevaccineerd moeten zijn volgens het RVP?

In Arnhem is ook een antroposofisch consultatiebureau gevestigd.

  1. Welke afspraken heeft de gemeente gemaakt met dit consultatiebureau over deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma?
  2. Zijn er kosten voor het vaccineren bij het antroposofisch consultatiebureau voor de ouders?
  3. Bent u bereid afspraken te maken met het antroposofisch consultatiebureau om ervoor te zorgen dat ook daar (voor zover nu niet het geval) volledige voorlichting over het RVP wordt gegeven en er geen kosten voor ouders zijn voor deelname aan het RVP?

Met vriendelijke groet,

Susan van Ommen
D66 Arnhem