Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 19 april 2019

Beter toezicht op beschermd wonen

Beter toezicht op beschermd wonen

De afgelopen maanden ontstond in de media – bij onder andere Omroep Gelderland en Een Vandaag – een schokkend beeld van misstanden bij Arnhemse aanbieders van beschermd wonen. Uit rapporten die de GGD in opdracht van de gemeente Arnhem maakte, blijkt dat de zorg soms niet conform afspraak wordt geleverd en dat de afgesproken verbeteringen uitblijven. Ook zijn bij verschillende aanbieders onveilige situaties en drugsproblematiek geconstateerd. De gemeente is verantwoordelijk voor deze zorg en voor het toezicht daarop. D66 en SP vroegen daarom een debat aan in de Arnhemse gemeenteraad. 

Tijdens het debat, afgelopen woensdag, werd duidelijk dat verantwoordelijk wethouder Van der Zee inmiddels ook de noodzaak ziet tot verbetering van het toezicht. Om richting te geven aan deze verbeteringen, diende D66 samen met de SP moties in met uitgangspunten voor beter toezicht en om malafide zorgbestuurders te weren. De verbeteringen moeten nog voor de zomer zijn doorgevoerd. Raadslid Mattijs Loor: “De gemeente is verantwoordelijk voor de controle van de kwaliteit van zorg. Goed toezicht is extra belangrijk voor kwetsbare groepen, die problemen niet uit zichzelf melden. We moeten er voor zorgen dat het onmogelijk is voor aanbieders om onvoldoende kwaliteit zorg te leveren.”

De zes verbeterpunten voor toezicht die de partijen voorstelden:

  • Het doen van periodieke controles – dus ook als er geen incidenten gemeld worden – op basis van een inschatting van de risico’s per zorgaanbieder;
  • Het opvolgen van relevante signalen over misstanden bij zorgaanbieders op basis van cliëntervaringen en tips van buitenstaanders;
  • Het (deels) onaangekondigd doen van controles;
  • Het bindend maken van de aanbevelingen van de GGD, inclusief de termijnen waarbinnen tekortkomingen verholpen moeten worden;
  • Het verbinden van consequenties aan het niet opvolgen van aanbevelingen, inclusief een plan hoe de continuïteit van zorg wordt gewaarborgd als instellingen hierdoor moeten sluiten;
  • Het steekproefsgewijs controleren of de afgesproken hoeveelheden zorg ook daadwerkelijk worden geboden, bijvoorbeeld op basis van jaarrekeningen van zorgaanbieders.

De raad steunde in grote meerderheid de voorgestelde verbeteringen.

Naast dit voorstel stemde de raad ook in met een motie van D66 en SP tegen woekerhuren bij beschermd wonen. Voortaan moeten alle wooneenheden bij deze zorgaanbieders voldoen aan het landelijke puntensysteem van het Woningwaarderingsstelsel. Ook een voorstel om nader te onderzoeken welke perverse prikkels marktwerking in het Arnhemse zorgaanbod met zich meebrengt, werd aangenomen.