Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 30 april 2019

Arnhemse vaccinatiegraad moet omhoog

Het aantal Arnhemmers dat is ingeënt tegen riskante ziekten ligt ver onder de benodigde 95%. Een zorgelijke ontwikkeling, constateert D66 raadslid Susan van Ommen, waardoor kwetsbare Arnhemmers die niet ingeënt kunnen worden onnodig gevaar lopen. De gemeente moet haar verantwoordelijkheid nemen en actiever werken aan een hogere vaccinatiegraad. Met onderstaande schriftelijke vragen doet zij een eerste oproep daartoe.

Schriftelijke vragen Verhogen vaccinatiegraad

Geacht college,

Vaccineren is voor de meeste mensen vanzelfsprekend. De laatste jaren zien we echter landelijk de trend van een dalende vaccinatiegraad. Deze trend is er ook in Arnhem. Het wordt steeds normaler om je kinderen niet te laten vaccineren. Dit vergroot het infectiegevaar.
Met een vaccinatiegraad van 88,4% voor zuigelingen en 85,5-86,3% voor schoolkinderen van 10 jaar en zelfs maar 48,6% voor de HPV-vaccinatie voor adolescenten (over 2018) is de vaccinatiegraad in Arnhem laag te noemen. D66 vindt dit een zorgelijke ontwikkeling.

Onlangs kondigde staatssecretaris Blokhuis verschillende maatregelen aan namens het kabinet om het tij te keren (o.a. Kamerbrief Verder met vaccineren). Gemeenten zelf hebben ook de verantwoordelijkheid en mogelijkheid om een actieve, eigenstandige rol hierin te spelen.

D66 wil de inspanningen vergroten om de vaccinatiegraad in de stad te verhogen, zodat alle kinderen in de stad beschermd zijn tegen infectieziekten. De vaccinatiegraad in Arnhem moet omhoog, naar de 95% die de Wereld Gezondheidsorganisatie adviseert en nodig is om ziektes uit te bannen.

Wij hebben hierom de volgende vragen aan het college.

 1. Zijn er naast de gemeentelijke cijfers, ook cijfers per wijk bekend? Zo ja, wilt u die met ons delen?
 2. Welke (extra) inspanningen levert het college om de vaccinatiegraad in Arnhem te verhogen en wat zijn de (voorlopige) resultaten daarvan?
 3. De staatssecretaris heeft aangegeven te starten met een vaccinatiealliantie. De startbijeenkomst was op 26 maart. Het doel van de landelijke vaccinatiealliantie is om gezamenlijk een bijdrage te leveren aan de kennis over vaccinatie – bij ouders en professionals – en bijdragen aan een hogere vaccinatiegraad.
  Maakt Arnhem deel uit van deze alliantie? Zo nee, waarom niet? Is het college in dit geval voornemens zich alsnog hierbij aan te sluiten?
 4. Is Arnhem bereid om een lokale vaccinatiealliantie te sluiten (d.w.z. een samenwerkingsverband tussen uiteenlopende relevante partijen in de stad om de dalende vaccinatiegraad tegen te gaan)?
 5. Er is in het bevorderen van de vaccinatiegraad een belangrijke rol weggelegd voor de professionals die zich bevinden rondom de aanstaande dan wel kersverse ouder(s). Daarbij moet gedacht worden aan de jeugdarts, jeugdverpleegkundige, verloskundige, kraamhulp en huisarts.
  Welke mogelijkheden ziet het college om samen met deze professionals – wellicht als onderdeel van een lokale vaccinatiealliantie – te komen tot een meer geïntegreerde en gezamenlijke aanpak/benadering?
 6. Zijn er lokaal mogelijkheden om ouders die overwegen hun kind(eren) niet te laten vaccineren, uit te nodigen voor een extra gesprek (met een arts) waarin hun zorgen besproken kunnen worden?
 7. Welke communicatiebenadering kiest de gemeente? Worden er gegeven de dalende vaccinatiegraad nu andere benaderingen geprobeerd om voor te lichten, kritische ouders tegemoet te treden en zo meer maatwerk te kunnen leveren? Welke aandacht besteedt de gemeente aan het belang van vaccinaties via de gemeentelijke communicatiekanalen? Zijn er campagnes op stapel?
 8. Kan het college in de communicatie zorgen dat er geen afbeeldingen worden gebruikt van kinderen die een inenting krijgen, maar van kinderen die ziek zijn geworden van een van de ziektes waartegen ingeënt wordt (dit om het juiste effect te bereiken)?
 9. Het komt frequent voor dat ouders na het 2e jaar van het kind niet meer komen opdagen voor de vervolgprikken van een bepaald vaccin. Kunnen deze ouders extra aandacht krijgen in de communicatie vanuit de gemeente, bijvoorbeeld door het ontvangen van een brief vanuit de wethouder/ de burgemeester?
 10. Veel ouders wiens kinderen naar een kinderdagverblijf gaan maken zich zorgen om de aanwezigheid van niet-ingeënte kinderen. Hoe werkt de gemeente op dit moment samen met BSO’s, peuterzalen, kinderdagverblijven etc. op dit thema?
 11. Welke informatie heeft de gemeente over het aantal niet-ingeënte kinderen op kinderdagverblijven etc.? Is het mogelijk deze cijfers inzichtelijk te maken per kinderdagverblijf?
 12. Is het college bereid om met de Arnhemse kinderdagverblijven etc. afspraken te maken over hoe zij actief kunnen bijdragen aan het laten toenemen van de vaccinatiegraad in onze stad? (kinderdagverblijven etc. kunnen ook goed onderdeel zijn van een lokale vaccinatiealliantie.)
 13. Om uiteenlopende redenen kan het zo zijn dat jongeren en volwassenen niet alle vaccinaties (volledig) hebben ontvangen uit het Rijksvaccinatieprogramma. Er zijn ook verhalen te lezen over bijv. pubers die zich tegen de wil van hun ouders alsnog willen laten inenten. Vanaf 12 jaar is dit in sommige gevallen mogelijk (afhankelijk van de inschatting van de arts); vanaf 16 jaar heeft iemand de volledige zeggenschap over medische behandelingen en dezelfde patiëntrechten als volwassenen.
  Is het mogelijk deze jongeren actief te benaderen voor een gesprek (of andere daarvoor geschikte manieren) om hen te bewegen de benodigde vaccinaties te halen?
 14. Wat zijn (ongeveer) de kosten wanneer de gemeente Arnhem de mogelijkheid zou bieden aan niet-ingeënte volwassenen (dit kunnen bijv. ook nieuwkomers zijn) wonend in de gemeente om de vaccinacties van het Rijksvaccinatieprogramma kosteloos in te halen?

Met vriendelijke groet,

Susan van Ommen
D66 Arnhem


Documenten