Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 27 maart 2019

Woningbouw Malburgen-West: samen met de wijk

Op 26 maart maakte het college de volgende ontwikkeling in Malburgen West bekend. Maar de plannen lijken in te gaan tegen eerdere toezeggingen aan de wijkbewoners. D66 raadsleden Sjoerd Dijk en Mattijs Loor stelden daarom onderstaande schriftelijke vragen:

Geacht College,

Het ontwikkelingsplan Malburgen (vastgesteld in 1998) kent een lange geschiedenis. Bewoners in Malburgen, gemeente en projectontwikkelaar/ woningcorporatie werken bij de ontwikkeling samen volgens de ‘Malburgse Methode’. Deze samenwerking kent een nog langere geschiedenis. Uitgangspunt binnen die methode is dat bewoners in alle fases van de projectontwikkeling meepraten.

Met de bewoners is in de jaren ‘90 van de vorige eeuw een ontwikkelingsplan opgesteld. De gemeenteraad heeft dat plan vervolgens vastgesteld. Eén van de doelen van het ontwikkelingsplan is het creëren van een meer divers woningaanbod in de wijk. Aanvankelijk kende de wijk 80% sociale huurwoningen. Verschillende vernieuwingsprojecten sturen de wijk inmiddels richting een meer gebalanceerd woningaanbod. Nog steeds is het aandeel sociale huur in Malburgen groter dan in andere wijken.

Een volgende ontwikkeling binnen de wijk is de bouwlocatie WW3 binnen Het Nieuwe A. De wijkwethouder heeft gezegd bij die ontwikkeling toch opnieuw een aanzienlijk deel sociale huurwoningen in de wijk te willen toevoegen. Bewoners houden echter vast aan het streven naar een betere mix, en dus geen extra sociale huurwoningen in de wijk. Bovendien heeft de raad deze locatie in de motie ‘Groener wonen is wervender wonen’ aangemerkt als mogelijke locatie voor het hogere en topsegment.

Tevens kondigde het college op 26 maart 2019 de eerste stappen in de ontwikkeling van de locatie Nijmeegseweg aan: een bewonersavond op 2 april. Eerder, in het Centraal Overleg Malburgen van september 2018, is door de gemeente aangegeven dat men opnieuw met bewoners samen de kaders wilde stellen. Bewoners konden zich daarvoor aanmelden. De bewoners hebben echter sindsdien niets meer hierover vernomen. Wel presenteert de gemeente bij het persbericht op 26 maart een kaart met “ruimtelijke uitgangspunten” (zie pagina 3), die zowel voor de raad als voor de wijkbewoners nieuw zijn.

De fractie van D66 heeft over deze twee projecten daarom de volgende vragen:

  1. Deelt het college onze mening dat bij het bepalen van toe te voegen woningbouwprogramma de gedifferentieerde opbouw van wijken een belangrijk doel is? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom is het college afgeweken van de eerdere plannen en toezeggingen om in de projecten in Malburgen-West in te zetten op het toevoegen van woningen in het midden- en hogere segment?
  2. De gemeente zei in het Centraal Overleg Malburgen toe inwoners te betrekken bij het opstellen van de kaders voor de ontwikkelingen rondom de Nijmeegseweg. Hoe heeft het college invulling gegeven aan het betrekken van inwoners bij de in een persbericht gepresenteerde “ruimtelijke uitgangspunten”? Waarom hebben de bewoners deze uitgangspunten via de media moeten vernemen?
  3. Op basis van welke gegevens en welke door de raad gestelde kaders is de kaart met “ruimtelijke uitgangspunten” voor de omgeving van de Nijmeegseweg tot stand gekomen? Hoe verhouden deze kaders zich tot actuele en te verwachten ontwikkelingen in de wijk, de stad en de regio?
  4. Op welke wijze worden actuele inzichten – nieuwer dan de bestaande plannen uit de periode 1995-2005 – over de kwalitatieve en kwantitatieve behoefte aan verschillende stedelijke woonmilieus in Arnhem meegenomen in de ontwikkeling van de randvoorwaarden voor de twee projecten in Malburgen-West?
  5. Is het college bereid vóór het nemen van verdere stappen tot vaststellen van een (gewijzigd) woningbouwprogramma voor beide genoemde locaties hierbij de bewoners én de gemeenteraad te betrekken?

Met vriendelijke groet,

Sjoerd Dijk
Mattijs Loor
D66 Arnhem