Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 23 februari 2019

Vertraging bouw gymzaal Fluitekruidstraat?

De wijk Immerloo wacht al jaren op een gymzaal die aan de kwaliteiten en eisen van tegenwoordig voldoet. Na toezeggingen van de wijkwethouders, en opname in de begroting leek het alsof de gymzaal in 2019 zou komen. D66 is dan ook bezorgd nu er geluiden komen van onzekerheid, en vraagt het college hoe het nu werkelijk zit.

Al vele jaren wordt gesproken over het vernieuwen van de gymzaal aan de Fluitekruidstraat in de wijk Immerloo. Sinds bekend is dat in Immerloo géén MFC zal worden gerealiseerd, zoals eerder de bedoeling was, hebben opeenvolgende wijkwethouders in de afgelopen 10 jaar toegezegd dat een nieuwe gymzaal er echt snel zou komen. De oude gymzaal is in slechte staat en voldoet niet aan de eisen voor sport of bewegingsonderwijs.

De realisatie van een nieuwe gymzaal stond volgens de door de raad vastgestelde begroting 2016-2019 nog in de jaarschijf 2015 gepland. In april 2016 volgde een nieuw collegebesluit over de bouw en exploitatie. Volgens de bijbehorende raadsbrief voldeed het gebouw uit 1955 destijds technisch en bouwkundig al jaren niet meer. In de begroting 2017-2020 wordt gemeld dat de oude gymzaal onveilig is. Inmiddels staat de realisatie volgens de laatste begroting voor 2019 gepland. Naast de gymzaal wordt door Volkshuisvesting in samenwerking met Rijnstad een buurthuis gerealiseerd.

De wijk Immerloo kent grotere maatschappelijke uitdagingen dan andere Arnhemse wijken. Te denken valt aan het overgewicht onder jongeren en de behoefte aan goede, gezonde vrijetijdsbesteding als alternatief voor ongewenst gedrag op straat. Voor de leerlingen van de scholen die gebruik maken van de gymzaal is een veilige en kwalitatief goede ruimte voor bewegingsonderwijs vanzelfsprekend essentieel voor hun ontwikkeling.

Uit diverse signalen vanuit de wijk en uit de notulen van een overleg tussen inwoners en vertegenwoordigers van de gemeente Arnhem blijkt dat de haalbaarheid van de plannen voor het buurthuis en de gymzaal op dit moment onduidelijk is. Een letterlijk citaat: “Het budget is nog niet rond, ondanks de vijf ton die de provincie bijdraagt,” en “Dat de gymzaal er zou moeten komen was duidelijk, maar door de stijgende bouwkosten wordt het almaar duurder.”

D66 Arnhem heeft daarom de volgende vragen:

  1. Deelt het college onze mening dat de huidige gymzaal op de Fluitekruidstraat ongeschikt is voor bewegingsonderwijs en wijksportactiviteiten?
  2. Zijn er inderdaad, zoals de citaten uit de notulen suggereren, financiële problemen bij dit project? Zo ja, waarom is de raad daarover tot op heden niet geïnformeerd?
  3. Wordt de nieuwe gymzaal op de Fluitekruidstraat, conform het besluit van de raad bij de MJPB 2019-2022 en de toezeggingen van de opeenvolgende wijkwethouders, in 2019 gerealiseerd? Zo nee, waarom niet?
  4. Welke verplichtingen zijn verbonden aan de bijdrage van de provincie aan het project? Welke mogelijke consequenties heeft uitstel voor de bijdrage van de provincie?
  5. Deelt het college onze mening dat de scholen in Immerloo uiterlijk in 2020 moeten kunnen beschikken over een kwalitatief goede voorziening voor bewegingsonderwijs in de eigen buurt? Zo ja, welke maatregelen neemt het college om te verzekeren dat dit haalbaar is? Zo nee, waarom niet?