Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 5 november 2018

Vragen over ‘de strop van 2 miljoen’

Maandag 5 november verscheen in dagblad de Gelderlander een bericht onder de kop ‘vrees voor strop van 2 miljoen’. Uit het bericht werd duidelijk dat Sportbedrijf Arnhem een strop van 2 miljoen vreest vanwege veranderende wetgeving op het gebied van BTW. D66 en SP vrezen de gevolgen hiervan en stelden daarom vragen aan het college.

Dit zou ingrijpende gevolgen kunnen gaan hebben voor zowel de financiën van de gemeente Arnhem, gezien de relaties tussen de gemeente en het sportbedrijf, als voor de sportbeoefening in Arnhem, bijvoorbeeld in de vorm van prijsstijgingen voor gebruikers.

De fracties van D66 en SP maken zich hier grote zorgen over en stellen dan ook de volgende vragen:

  1. Is het college bekend met de problemen die het Sportbedrijf boven het hoofd hangt als gevolg van deze BTW maatregel en heeft het college alle mogelijk effecten in beeld gebracht en wanneer gaat het college dit delen met de gemeenteraad?
  2. Is het college met D66 en SP van mening dat deze effecten zeer onwenselijk zouden zijn en dat deze maatregel van tafel moet en wat heeft het college gedaan en wat gaat het college doen om dit te voorkomen?
  3. Als deze maatregel van kracht blijft en de nadelige effecten op gaan treden, hoe wil het college daar dan mee om gaan?

Update 9 november

Nadat de vragen aan de orde kwamen in de raadsvergadering van 7 november zei wethouder Van Dellen toe met meer informatie te komen over het nadeel dat als gevolg van deze wetgeving kan ontstaan bij Sportbedrijf Arnhem BV. Vrijdag 9 november ontvingen wij onderstaand antwoord:

Effect wijziging BTW-wetgeving Sportbedrijf
In de diverse krantenartikelen is een bedrag van € 2,2 miljoen aan bruto BTW genoemd. Dit is het totale BTW-bedrag dat voor wetswijziging verrekend kon worden. Inmiddels heeft het sportbedrijf globaal berekend welk nadeel mogelijk in 2019 resteert, nadat gebruik is gemaakt van de subsidieregelingen en toepassing van maatregelen ter compensatie. Het overnemen van contracten voor energie en water door gemeente is één van de mogelijke maatregelen. Het resterende BTW-gat komt op ca. € 0,6 miljoen. Voor een aantal essentiële onderdelen van de begroting van Sportbedrijf vormt BTW volgens de nieuwe wetgeving nl. een niet compensabele kostenpost. In vereenvoudigde vorm gaat het om de inhuur van personeel waarbij flexibele inzet nodig is (ca. € 160.000 BTW nadeel), exploitatiekosten die niet direct toe te wijzen zijn aan specifieke sportaccommodaties (ca. € 300.000 BTW nadeel) en investeringen in de bedrijfsvoering (ca. € 140.000 BTW nadeel).

Het bedrag van € 600.000 is een voorlopige berekening. De wetswijziging brengt financiële risico’s met zich mee. De wetgeving is nog in beweging en de uitwerking van de compensatieregelingen is nog onbekend. Daarnaast moeten diverse maatregelen getroffen worden in de bedrijfsvoering, waarvan de exacte uitwerking nog niet duidelijk is.

Er zijn een tweetal nieuwe ontwikkelingen:
Gisteren is bekend geworden dat de deadline voor aanvraag van de Spuk-subsidie hoogstwaarschijnlijk wordt verschoven van 30 november 2018 naar 30 april 2019. Dit geeft meer tijd om de subsidieaanvraag goed voor te bereiden en te onderbouwen. Eind november wordt publicatie hiervan in de staatscourant verwacht.

Er is ook bekend geworden dat het Rijk werkt aan een maatregel om de landelijke sportbedrijven volledig te compenseren voor nadelen die ontstaan door de BTW-wijziging. Verwachting is dat de budgetneutraliteit van de nieuwe BTW regel door nieuwe compensatiemaatregelen wel gewaarborgd zal zijn. Hier is nog geen formele communicatie van het ministerie over.