Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 8 november 2018

Tegen illegale ontgassing op de Rijn

Op 23 oktober verscheen in de Gelderlander het bericht dat schepen dagelijks illegaal kankerverwekkende stoffen ontgassen op de Rijn en de Waal. Deze lozingen vormen een directe bedreiging voor onze gezondheid en veiligheid en zijn zeer schadelijk voor de natuur. Reden voor D66 om samen met de SP en GroenLinks vragen te stellen aan het college van B en W.

  1. Is het college bekend met dit probleem en is het college het met de SP, D66 en GroenLinks eens dat deze lozingen zo snel mogelijk gestopt moeten worden? Kunt u dat toelichten?
  2. Gaat het college er per bij de provincie Gelderland op aandringen dat zij werk gaan maken van het bestrijden van de illegale lozingen op een dusdanige manier dat hier zo snel mogelijk een einde aan komt? Kunt u dat toelichten?
  3. Gaat het college hierbij de samenwerking zoeken met andere belanghebbende gemeenten aan de rivieren in Gelderland zodat er collectief druk gezet wordt op de provincie om stevig in actie te komen? Kunt u dat toelichten?

Update 8 november

Op woensdag 7 november werden deze vragen behandeld in de raad. Naar aanleiding daarvan verscheen het volgende artikel:

Update 9 november

Naar aanleiding van de gestelde mondelinge vragen afgelopen woensdag bracht wethouder Bouwkamp op vrijdag 9 november de volgende boodschap naar buiten:

Zoals aangegeven bij de beantwoording van de mondelinge vragen ‘Kankerverwekkend gif in de Rijn’ van SP, D66 en GroenLinks heb ik gisteren een bestuurlijk overleg gehad over het Regionale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit. Daarbij is het ontgassen door schepen aan de orde gekomen. De provincie Gelderland heeft, vooruitlopend op een landelijk verbod, reeds een verbod hierop ingesteld.

De provincie neemt de signalen serieus. Er wordt onderzocht of e-noses* kunnen worden ingezet om te achterhalen waar er eventueel ontgast wordt.

Als wethouder van Arnhem heb ik, mede namens de gemeente Nijmegen benadrukt dat het belangrijk is dat het Gelderse verbod op ontgassen op onze rivieren ook streng wordt gehandhaafd.

Daarbij heb ik tevens aangegeven dat er begrip is voor de wens van de provincie om het probleem in kaart te brengen middels onderzoek, maar dat dit niet onverlet laat dat snel en daadkrachtig gehandhaafd dient te worden als van illegaal ontgassen inderdaad sprake is.

De provincie heeft toegezegd ons hiervan op de hoogte te houden. Zodra er iets is te melden zal ik u daarover informeren.

* Een e-nose is een combinatie van sensoren die veranderingen in de luchtsamenstelling waarneemt en de informatie daarover draadloos naar een centrale server stuurt.