Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 31 maart 2018

Beantwoording vragen informateur

Op vrijdag 30 en zaterdag 31 maart vonden de eerste gesprekken plaats tussen de verschillende fracties en informateur Tom van der Lee, die door GroenLinks gevraagd is een eerste verkenning te doen voor een mogelijke nieuwe coalitie in Arnhem. Namens D66 voerden Sabine Andeweg en Mattijs Loor op zaterdagochtend een eerste gesprek met de informateur. In aanvulling op onze bijdrage bij het duidingsdebat hebben we de informateur op zijn verzoek schriftelijk antwoord gegeven op vier vooraf gestelde vragen. Vervolgens hebben we gedurende ruim een uur een constructief gesprek met elkaar gevoerd.

De door de informateur voorgelegde vragen waren:

  1. Wat is uw duiding van de verkiezingsuitslag?
  2. Welke thema’s/issues zijn voor u de belangrijkste voor de komende 4 jaar?
  3. Welke mogelijke coalities ziet u?
  4. Bent u van mening dat er in de week na Pasen een keuze gemaakt kan worden ten aanzien van een volgende stap in ‘t formatieproces, namelijk welke partijen met elkaar in gesprek gaan over het vormen van een coalitie? Welke afweging heeft u bij het gewenste tempo in de formatie?

De volgende antwoorden zijn door D66 schriftelijk aan de formateur versterkt, en zullen als bijlage bij zijn verslag worden opgenomen:

Wat is uw duiding van de verkiezingsuitslag?

Op 21 maart kwamen in Arnhem GroenLinks en VVD als grote winnaars naar voren. Verliezers zijn D66, SP en de PvdA. Voor D66 is dit overigens de op 1 na beste uitslag bij de GR sinds 1994. Wij zien in de verkiezingsuitslag vooral het landelijk effect terug. Wij zien dat er duidelijk gekozen is voor een groene en progressieve en bovendien voor een liberale koers.

Welke thema’s/issues zijn voor u de belangrijkste voor de komende 4 jaar?

  • Klimaat: Alle wijken in 2035 energieneutraal
  • Werk: Investeren voor goede werkgelegenheid en terugdringen bijstand
  • Onderwijs: Goede klaslokalen met schone lucht
  • Cultuur: Blijvend investeren in cultuur, om de top te behouden en de basis (cultuureducatie en talentontwikkeling) te versterken
  • Goed informeren van inwoners en bedrijven, maximale transparantie en goed georganiseerde inspraak
  • Geen stijging van de lokale lasten

Welke mogelijke coalities ziet u?

ChristenUnie heeft zelf tijdens het openbare duidingsdebat aangegeven voor de oppositie te kiezen en een samenwerking met de PVV is voor vele partijen programmatisch onmogelijk. Het ligt voor de hand dat de twee grote winnaars, GroenLinks en VVD, samen deel uitmaken van een coalitie. Varianten zonder deze twee partijen doen minder recht aan de uitslag en zijn ook moeilijk te realiseren.

GroenLinks en VVD kunnen samen een minderheidscoalitie vormen, al dan niet aangevuld met D66, PvdA, SP of Arnhem Centraal. D66 zou bereid zijn deel uit te maken van een minderheidscoalitie. Voor een meerderheidscoalitie is een aanvulling met D66 en PvdA of met PvdA en Arnhem Centraal een mogelijkheid.

Bent u van mening dat er in de week na Pasen een keuze gemaakt kan worden ten aanzien van een volgende stap in het formatieproces, namelijk welke partijen met elkaar in gesprek gaan over het vormen van een coalitie? En welke afweging heeft u bij het gewenste tempo in de formatie?

Deze afweging ligt bij de informateur, onze basishouding is: ja, dit zou mogelijk moeten zijn.