Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 9 januari 2018

Rookvrije sport- en speelplekken in Arnhem

Op 12 december 23017 vroeg D66 fractievoorzitter Sabine Andeweg schriftelijke vragen over rookvrije sport- en speelplekken in Arnhem. Het antwoord volgde op 9 januari 2018. Daarin gaf het college aan dat er inderdaad rookvrije sport- en speelplekken in Arnhem komen. Onderstaand vindt u de vragen en de antwoorden van het college.

Arnhem wil een gezonde en duurzame stad zijn. “Vanuit volksgezondheid zet Arnhem zich in op preventie op wijkniveau, het bevorderen van een gezonde leefstijl en een integrale, sluitende aanpak van gezondheidsproblemen” (pagina 151 MJPB 2018-202)

In de perspectiefnota 2018-2021 heeft de raad, in algemene zin, aandacht gevraagd voor de gezondheid van inwoners door het bevorderen van een betere levensstijl, gezondere voeding, bestrijding obesitas (bij kinderen) en bewegen door sport. Iedereen wil dat kinderen spelen in een gezonde en veilige omgeving. Daar hoort ook een rookvrije speelplek bij. Geen gevaar van brandwonden of kinderen die peuken oppakken en in hun mond stoppen. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat het zien roken van anderen, kinderen aanzet om later zelf te gaan roken. Een rookvrije omgeving maakt kinderen weerbaarder om later zelf niet te gaan roken. D66 wil ook liever voorkomen dan genezen, kortom een rookvrije generatie die gezond eet en sport. De meeste sportverenigingen in Nederland hebben niet of nauwelijks regels op het gebied van roken, eten en alcohol. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en de regionale omroepen, waar leden en vrijwilligers van meer dan 200 sportclubs in Nederland aan hebben meegedaan.

Hierover heeft de fractie van D66 de volgende vragen:

1. Bent u het met D66 eens dat het belangrijk is dat onze inwoners en zeker kinderen kunnen sporten in een gezonde omgeving en dat langs de lijn roken daar geen deel van uitmaakt?

Antwoord: ja.

2. Is er al contact geweest met Arnhemse sportverenigingen over rookvrij sporten? En op welke wijze heeft dit plaatsgevonden?

Antwoord: ja er is met SML, Upward, HCM en Elsweide gesproken. Hockeyvereniging HCM heeft alweer enige tijd een actief rookbeleid en is daarom sinds 26 oktober 2017 rookvrij. Wij zullen alle verenigingen die gebruik maken van gemeentelijke sportparken nader informeren.

3. Welke acties voor rookvrij sporten bent u verder voornemens te nemen?

Antwoord: Wij zullen de passage over dit onderwerp in de MJPB 2018-2021 ten uitvoer brengen. Dat wil zeggen: na consultatie van de Hartstichting en het KWF, verenigingen bewust maken van het nut van rookvrij sporten, in de verwachting dat zij hierop beleid formuleren en passende maatregelen zullen treffen. In tweede instantie zullen wij hen helpen door over te gaan tot het invoeren van rookvrije zones op gemeentelijke sportparken. Voor de binnensportaccommodaties en binnenbaden is dit natuurlijk al gewoon.

Naast rookvrij sporten, brengt het onderzoek van de NOS ook aan het licht dat het gebrekkig gesteld is met gezonde keuzes voor eten in sportkantines. Bij minder dan een op de vijf kantines is volgens de deelnemers van het onderzoek bijvoorbeeld fruit te koop, zo meldt het onderzoek. D66 wil sportverenigingen stimuleren om gezonde en betaalbare alternatieven voor vet voedsel in de kantine aan te bieden.

Daarover heeft D66 de volgende vragen:

4. Bent u het met D66 eens dat het goed zou zijn als sporters kunnen kiezen voor een gezond alternatief in de sportkantine?

Antwoord: ja, wij ondersteunen dit van harte.

5. Welke rol ziet u voor uzelf bij het stimuleren van gezonde snacks in sportkantines?

Antwoord: wij zullen onze inspanningen intensiveren en het onderwerp onder de aandacht brengen bij de sportverenigingen in overleg met Sportbedrijf Arnhem.

Er is grote steun voor rookvrije speeltuinen: 82% van alle Nederlanders is hier voorstander van bleek uit een onderzoek van TNS NIPO in opdracht van KWF Kankerbestrijding (2017). Steeds meer speelplekken zijn al rookvrij. En recent hebben ook verschillende pretparken maatregelen genomen. Een gemeente kan speelterreinen óók op vrijwillige basis rookvrij maken, door bijv. een rookvrij informatiebord te (laten) plaatsen. Veel speelplekken krijgen subsidie van de gemeente, rookvrij kan een voorwaarde worden.

6. Is het college bereid de (gemeentelijke) speeltuinen rookvrij te maken en dit op te nemen in de huisregels?

Antwoord: ja, voor zover dat de bouwspeelplaatsen en de speeltuinen van speeltuinstichtingen betreft en waarbij wij wel opmerken dat de handhaving van het ‘rookverbod’ niet door de gemeente zal plaatsvinden. Dit ligt bij de beheerders van de speeltuinen. De kleinere speelplaatsen in de wijken zullen wij voorzien van borden zodat de bedoeling duidelijk is, en mensen elkaar erop kunnen aanspreken.

7. Is het college bereid voor de begeleiders die toch willen roken een rookzone te creëren die geen overlast geeft voor andere bezoekers, volwassenen en kinderen?

Antwoord: ja, op de bouwspeelplaatsen zijn rookvrije zones gerealiseerd, dit impliceert ook de aanwezigheid van zones waar wel gerookt mag worden.