Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 8 mei 2017

Bestuurlijke boete SPA disproportioneel

Transparant en toegankelijk bestuur

Op maandag 8 mei stelde D66 raadslid Maarten Venhoek vragen aan het college over de bestuurlijke boete voor Stichting Peutercentra Arnhem:

Sinds januari van dit jaar is in Arnhem het ontwikkelrecht voor peuters van kracht. Kinderen mogen al vanaf 2 jaar i.p.v. 2,5 jaar 4 keer per week naar een peuterspeelzaal. Een goede ontwikkeling waar wij erg blij mee zijn, en waarvan we kunnen constateren dat er behoefte aan was. Er wordt flink gebruik gemaakt van deze mogelijkheid.

De aanbieders van peuterspeelzalen zijn al medio vorig jaar gestart met de voorbereiding op deze uitbreiding: het aantrekken van extra begeleiders op de speelzalen, uitbreiding van ruimtes realiseren, scholing van medewerkers i.v.m. het aanbod aan jongere kinderen. Alles om ervoor te zorgen dat de peuters verantwoord kunnen spelen en leren. Zo ook Stichting Peutercentra Arnhem (SPA).

Registratie LRKP

Daarbij gaat niet altijd alles goed. In verband met de uitbreiding van het aantal plaatsen op een van de locaties van SPA is door de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) een incidenteel onderzoek uitgevoerd. Daarbij is geconstateerd dat de uitbreiding van het aantal kindplaatsen nog niet administratief verwerkt is in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Een omissie van de organisatie, SPA, die dat ook ruiterlijk heeft erkend.

In het kader van de aankomende wijziging van het toezicht naar wat genoemd wordt “Het nieuwe toezicht” neemt de Gemeente Arnhem deel aan de pilot “herstelaanbod”. De inspecteur van VGGM heeft dit bij SPA aangeboden en hier is terstond door SPA op gereageerd. Daarbij is meteen voor alle speelzalen waar uitbreiding aanstaande is ook de melding gedaan. De wijzigingen zijn inmiddels doorgevoerd, en daarmee is de administratie weer op orde.

Bestuurlijke boete

Op 3 mei heeft SPA een aangetekend schrijven ontvangen waarin wordt aangekondigd dat de Gemeente Arnhem voor het niet “onverwijld doorgeven aan het college van burgemeester en wethouders” een bestuurlijke boete van € 2.000 wil gaan opleggen.

Voorzitter, D66 heeft de volgende vragen aan het college:

  1. Welke afwegingen liggen ten grondslag aan het besluit van het college om eerst een herstelaanbod te doen en dan alsnog een bestuurlijke boete op te leggen?
  2. Hoe draagt deze boete bij aan de kwaliteit en de veiligheid van de peuterspeelzalen?
  3. Bent u het met D66 eens dat gegeven de directe actie van SPA dit een disproportionele actie is?

Met vriendelijke groet,

Maarten Venhoek
D66