Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 29 januari 2010

Economische stimulans ok, strooifonds nee

'Vorig jaar werd de ernstigste recessie sinds de jaren dertig uitgeroepen. Om te redden wat er te redden viel, vroeg het kabinet aan gemeenten de economie te stimuleren. Momenteel bespreekt de Arnhemse gemeenteraad het collegevoorstel voor een stimuleringsfonds van vijf miljoen euro. Wij zijn hier kritisch over.

Stimuleren klinkt mooi. Nu het tegenzit, geeft de gemeente een ruggensteuntje. Toch is er reden voor een nadere blik. De overheid heeft van nature moeite het juiste moment voor de investeringen te bepalen. Voor je het weet is de crisis alweer voorbij, het Arnhems pakket is hierop geen uitzondering. Lokale bestedingen hebben daarnaast maar mondjesmaat effect. Door regionale verwevenheid lekken extra bestedingen weg naar buurgemeenten. Zonder samenwerking profiteert de Arnhemmer nauwelijks.

Cruciaal zijn daarom de drie T’s; tijdig, trefzeker en tijdelijk. Tijdig, zodat het effect zich niet pas voordoet als de recessie voorbij is. Trefzeker, opdat het niet verloren gaat door bijvoorbeeld weglekeffecten. We willen immers een multiplier-effect, de markt moet voor extra investeringen zorgen. En tijdelijk, omdat het er niet toe mag leiden dat bedrijven niet innoveren en werknemers zich niet omscholen. Daarvan ondervindt de economie op termijn juist schade. D66 stelt voor deze criteria op te nemen.

Keuzes zijn hierbij bovendien nodig, keuzes die het college nalaat. De lijst met projecten bevat zeker goede ideeën, zoals de voortzetting van de vertrouwenspersoon zelfstandigen en een bijdrage voor hardware, zodat kenniswerkers bij de HAN kunnen blijven werken. Deze bieden aantoonbaar en structureel meerwaarde en passen dus goed in dit budget. Ook groenprojecten ter verbetering van milieu en klimaat leveren toekomstig rendement.

Maar andere zijn twijfelachtig. Zo begint het college met het aanstellen van ambtenaren. Hoe dat de economie een zetje geeft, is ons een raadsel. Hetzelfde geldt voor het verwijderen van graffiti en ‘lippenstift voor de stad’. Een opknapbeurt is positief, maar levert geen extra investeringen op. Bovendien is niet gezegd dat het ook schoon blijft. Waarom dit niet gewoon uit de begroting dekken?

Een ‘viermanschap' gaat beslissen welke projecten subsidie krijgen. Hoewel het stuk wat vage toetspunten noemt, is onduidelijk hoe zij gaan kiezen. D66 wil beslist geen Sinterklaasbudget, waarmee naar hartenlust kan worden gestrooid. De voorwaarden moeten vooraf glashelder zijn. De hoofdvraag daarbij luidt: Wat gaat die ene ondernemer net dat zetje geven en wat moet bijdragen aan de economie van morgen? Dat betekent verschillende soorten plannen, die een verschillende aanpak vereisen. We willen daarom een duidelijke segmentering tussen stimulering enerzijds en structuurversterking anderzijds. Met name dat laatste verdient meer aandacht.

Versterking van de Arnhemse economie is onze topprioriteit. Investeren blijft nodig, ook na de crisis. D66 kiest voor de kennisinfrastructuur, de grondstof van morgen. Van het budget willen we een deel bestemmen als aanzet voor een structureel innovatiefonds, zodat innovatieprojecten van de grond kunnen komen. Wel met harde criteria vooraf, zodat de baten opwegen tegen de kosten. 

Maar wij gaan verder. Wij willen kenniszone’s en creatieve zone’s, die innovatie de wind in de rug geven. Middels een actieprogramma ook fors snijden in regelgeving, zodat ondernemersschap de ruimte krijgt. En een kennisbank, waar overheid, wetenschap en bedrijfsleven elkaar weten te vinden en ideeën uitwisselen.

D66 wil de Arnhemse arbeidsmarkt vernieuwen. Daarvoor is het nodig de juiste keuzes te maken. Laten we daar nu mee beginnen.'

Door: Hans Giesing en Leo van der Meer, kandidaat-raadsleden voor D66