Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 3 december 2009

D66 wil meer aandacht voor watersport in Stadsblokken-Meinerswijk

D66 Arnhem vindt de bevindingen rapportage over het gebied Stadsblokken-Meinerswijk voldoende om mee door te gaan. Wel heeft de fractie een aantal bedenkingen over het burgerparticipatie proces en is er volgens D66 te weinig aandacht voor de watersport.

Het participatieproces voor Stadsblokken-Meinerswijk is het eerste grote proces dat is doorlopen nadat de gemeenteraad van Arnhem de nota burgerparticipatie heeft aangenomen. Het proces an sich is goed genoeg doorlopen. Echter, de verwachtingen met betrekking tot de uitkomst van het proces waren concreter bij de meeste mensen. De drie scenario’s zorgen voor veel verwarring.

Dit kan niet de bedoeling zijn geweest. Bovendien is het duidelijk dat er een wat eenzijdige groep mee heeft gedaan aan het participatie proces en dat dus niet alleen de gemeente, maar ook de bevolking nog om moet leren gaan met burgerparticipatie.

Bovendien heeft het proces ook veel te lang geduurd, terwijl de uitvoering van ruimte voor de rivier en de economische hoofdstructuur binnen tien jaar gerealiseerd moet zijn.

D66 voelt er niets voor om de gebieden Stadsblokken en Meinerswijk apart te gaan behandelen, zoals sommige andere fracties in de raad voorstellen. Wat D66 betreft is er namelijk helemaal geen historische scheiding van deze twee gebieden. De gebiedsvisie legt de nadruk op de verschillen tussen de hoger en lager geleden gedeelten van dit gebied. Een historisch veel interessantere benadering.

De gebiedsvisie geeft verder aan nadruk te leggen op landschap en natuur, de rijke cultuurhistorie, betere ontsluiting en leefbaarheid van het gebied en een beperkt bouwprogramma met recreatieve beleving als centraal thema.

Maar volgens de fractie van D66 is er te weinig concrete aandacht voor de watersport. Er is vanuit het belang van watersportverenigingen niet meer opgenomen dan wat recreatief varen. Dit terwijl een grote meerderheid van de bijna 100 bekende schetsen die er al over dit gebied bestaan een jachthaven bevatten. De watersportverenigingen zijn ook belangrijke participanten in het gehele proces meegedaan en de watersport in Arnhem al overal in het nauw lijkt te komen.

D66 is daarom van plan een amendement in te dienen met als dictum om bij de uitgangspunten van het programma en activiteiten een speciaal punt op te nemen waarin staat dat het inrichten van voorzieningen ten behoeve van de watersport goed binnen het plan zou passen.

Het college moet een gebiedsvisie maken en de financiële kaders verder uitwerken, daarbij moet vooral op de exploitatie gelet worden. En het college moet in dit geval vooral vaart gaan maken.