Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 30 november 2009

Parkeernota moet van tafel

Vorige week maandag werd in de commissievergadering VROM de parkeernota van het college besproken. D66 is voorstander van een nota over parkeren, maar vindt de nota van het college helemaal niets. De huidige nota kon wat D66 betreft de prullenbak in en een merendeel van de andere politieke partijen was het daar mee eens. Alleen het CDA steunde haar eigen wethouder, ook al ging dat niet van harte.

D66 begrijpt dat een standaard aanpak, zoals die bepleit wordt in het voorstel van het college, verreweg het eenvoudigste is. Maar de problematiek in de wijken is te divers en de publieke weerstand groot om met 1 oplossing bestreden te kunnen worden. D66 wil dan ook maatwerk per wijk. Eerst tellen, dan een oplossing aanreiken en vervolgens draagvlak zoeken.

D66 heeft zelf ook ideeën over parkeren.

Het belangrijkste probleem is het gebrek aan parkeerplaatsen. Het is dus voor de hand liggend om de komende tijd daar waar gebouwd wordt, ook te zorgen voor extra parkeervoorzieningen. Ook kan op meer plaatsen gezocht worden naar samenwerking met bedrijfsleven. Wanneer bedrijven er immers geld mee verdienen, en er goed gehandhaafd wordt, wordt het aantrekkelijker om mee te denken. Mogelijk dat ook enkele bewoners bereid zijn om een gehele parkeerplek te kopen. De waarde van het huis stijgt en alle beetjes helpen.

D66 is tevens van mening dat extra gelden voor parkeerplaatsen niet uit de algemene middelen van de gemeente dienen te komen. Dit is onrechtvaardig. Het is immers onjuist om de Arnhemmers die geen auto bezitten, mee te laten betalen aan het bouwen van extra parkeerplaatsen.

Dit impliceert dat extra parkeervoorzieningen altijd uit het bereikbaarheidsfonds betaald moeten worden en dat wijken die extra voorzieningen willen, ook dienen mee te denken over bijdragen aan dit bereikbaarheidsfonds.

D66 heeft verder een sterke wens om de afrekening in parkeergarages per minuut te laten gebeuren, in plaats van per heel uur. Dit is eerlijker en stimuleert korter parkeren. Daarnaast wil D66 graag dat sterk vervuilende auto’s langzamerhand uit de binnenstad geweerd worden. Door bij het verstrekken van nieuwe parkeervergunningen de tarieven af te laten hangen van de milieunorm van de auto kan hiertoe bijgedragen worden.

Door alle kritiek die de wethouder kreeg op deze nota, zag de wethouder zich genoodzaakt om de huidige nota voorlopig te parkeren. De wethouder moet nu eerst in gesprek gaan met de verschillende wijken. Dan pas zal blijken of het college met een parkeernota kan komen die ook de steun van D66 kan krijgen. We zien het echter somber in. De wethouder heeft aangegeven alleen nog met het spijkerkwartier te willen praten.