Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 7 september 2009

Veel vraagtekens bij bestemmingsplan Spijkerkwartier-Boulevardkwartier-Spoorhoek

D66 heeft gemengde gevoelens bij dit plan. De aanwijzing van de wijk
in 2007 tot beschermd stadsgezicht door het Rijk is een terechte
erkenning van de bijzondere kwaliteit van deze wijk. Daarom lijkt het
een goede zaak om lokaal hierop in te springen en het bestemmingsplan
nu te actualiseren. De bescherming van monumentale waarden is dan beter
gewaarborgd. Daarvoor dus hulde. Maar hoe zit het met de relatie tot de
nieuwe wijkvisie, verruiming bebouwbare zone, de
waardenkaart, woningsplitsing, sluipverkeer etc.

De vraag rijst of dit plan niet te vroeg komt omdat binnen de wijk
juist nu een nieuwe wijkvisie wordt opgesteld. Een aantal bewoners
hebben de afgelopen maanden al foto’s  gemaakt van markante punten en
situaties in de wijk. Deze fotoreportage moet de basis vormen voor een
nieuwe wijkvisie. De volgende vragen roept dit op:

 • Zal deze wijkvisie ook nieuwe inzichten verschaffen voor het bestemmingsplan?
 • Zal die visie ook zo fundamenteel diepgravend zijn dat ze het bestemmingsplan zal beïnvloeden?
 • Wanneer is die nieuwe wijkvisie afgerond?

Een
tweede goede reden om nu nog niet het bestemmingsplan definitief vast
te stellen is het voorkomen van onnodige deelplannen. Omdat binnen het
gebied Spijkerbroek nog communicatie plaatsvindt met omwonenden over de
ontwikkelingen is gekozen voor een afzonderlijk bestemmingsplan voor
dit gebied, terwijl een deel van dit gebied ruimtelijk gezien
onmiskenbaar bij het Spijkerkwartier hoort. Om praktische redenen wordt
dus een bestemmingsplan opgedeeld in deelplannen. Gezien vanuit
integraal ruimtelijk beleid is dat geen goede keuze. Voor het
voormalige prostitutiegebied, ook wel het Spijkerdeel van Spijkerbroek
genoemd, is een Bestemmingsplan Spijkerbroek 1 gemaakt. De periode voor
het indienen van zienswijzen is al verstreken.

 • Kan dit deelplan dus niet vrij snel aan het Bestemmingsplan worden toegevoegd?

Oprekking bebouwbare zones
Dit
punt lijkt haaks te staan op het hoofduitgangspunt dat de wijk
beschermd stadsgezicht is geworden. In het bestemmingsplan wordt een
bebouwbare zone gedefinieerd die bedoeld is voor garages, schuren en
beperkte uitbreiding achter het woonhuis. De maximale oppervlakte
hiervoor is aanzienlijk verruimd ten opzichte van het oude plan. In het
slechtste geval kan dit leiden tot een halvering van het particuliere
groen. Staat dat niet haaks op de beleidsdoelstelling ‘beschermd
stadsgezicht’. Deze hoofddoelstelling geldt toch voor de gehele wijk en
niet alleen voor de voorkanten van de straten.

Vragen:

 • Is
  bij deze verruiming van de bebouwbare zone wel goed rekening gehouden
  dat aan de achterzijde van huizenblokken openbare tuinen gelegen zijn,
  die uitkijken op een groot aantal achtertuinen? 
 • Leiden
  deze nieuwe voorschriften niet tot een groot verlies aan waardevolle
  biotopen voor flora en fauna en komen daardoor een aantal beschermde en
  zeldzame planten en dierensoorten hierdoor niet in gevaar?
 • Zal ook het woongenot (privacy, uitzicht, bezonning) hierdoor niet onevenredig worden aangetast?
 • Leidt
  dit niet tot een ongewenste ruimtelijke-stedebouwkundige situatie omdat
  de welstandsnota voor de achtertuinen geen bijzondere eisen stelt?
 • Mocht
  hier toch  bebouwing toegestaan worden, is het dan niet wenselijk om
  die niet aan de randen van de openbare groengebieden (Spijkertuinen)
  toe te staan, maar alleen bij de huizenblokken?

Drie groene driehoekenstroken aan de Boulevard Heuvelink
In
punt III is spraken van een ambtelijke aanpassing om de drie groene
driehoekenstroken aan de Boulevard Heuvelink een verkeersbestemming te
geven i.p.v. de huidige groenbestemming. Deze bestemmingswijziging
lijkt ten gunste te gaan van de cultuur-historische waarden omdat deze
stroken opgenomen worden in een cultuurhistorische waardenkaart. De
groene driehoeken zijn uiterst historisch en dus wezenlijk voor het
Stadsgezicht. In het vigerende Bestemmingsplan zijn ze nog groen, net
als in het Bestemmingsplan dat daar aan vooraf ging.

 • wat
  is de juridische betekenis van deze waardenkaart? Dreigt in de toekomst
  hier niet dat een deel van dit openbare groen verdwijnt voor
  verkeersdoeleinden?

Bomenbeleid

 • Hoe wordt de lijst van monumentale en beeldbepalende bomen vastgesteld?
 • Zijn dat oude, grote bomen en zo ja, hoe vindt dan ooit verjonging plaats?
 • Waar en wanneer wordt die lijst gepubliceerd?
 • Bewoners
  hebben voor het nieuwe bestemmingsplan de gemeente een lijst gestuurd
  van circa 40 waardevolle bomen in het Spijkerkwartier. In de wijk staan
  circa 900 bomen in het openbare gebied en circa 100 in particuliere
  tuinen. Samen dus 1000. Als er nu slechts 40 op een lijst komen, wordt
  dan 96% in het Spijkerkwartier ‘vogelvrij’ verklaard?
 • In
  sommige straten (Parkstraat) lijken ooit ‘verkeerde’ bomen aangeplant
  te zijn, die  vanwege veiligheid (omwaaien, vernielen bestrating) )
  voortdurende geheel gesnoeid moeten worden. Is het daarom niet uit
  beheersmatige redenen verstandig om een bomenvisie op te stellen? 

Papieren tijger?
Het
voorliggende bestemmingsplan is slechts beheersmatig van aard en richt
zich slechts op het oplossen van een aantal kleine zaken. Politiek
gezien is dit plan dus  niet erg ambitieus uitgezonderd de extra
bescherming voor de monumentale waarden van de wijk. Essentieel is de
handhaving van de regelgeving met betrekking tot de status van
beschermd stadsgezicht:

 • komt er een centraal meldpunt waarbij klachten over de naleving van de regels snel ambtelijk kunnen worden opgepakt?

De
vraag rijst of dit plan vooral een theoretische waarde heeft en de
echte wijkproblemen niet aanpakt? Hierbij enkele voorbeelden:

 • Heel
  goed is dat de inspraakreactie van de KvK is gehonoreerd en de
  bedrijven- en kantoorbestemming in de Steenstraat beperkt wordt tot
  ”alleen publiekgerichte kantoren/bedrijven”. Een goede handhaving is
  hier van essentieel belang.
 • is wel duidelijk omschreven
  wat een publiekgericht kantoor/bedrijf is?  Is een fake-baliefunctie
  niet  gemakkelijk te realiseren? 

Een tweede voorbeeld:
het bestemmingsplan wil tegengaan dat er illegaal geparkeerd wordt in
voortuinen. In de praktijk zie je, dat het aantal auto’s in de wijk
ieder jaar toeneemt en daarentegen het aantal parkeerplaatsen gelijk
blijft. Bewoners worden daardoor steeds meer gedwongen om
“oneigenlijke” oplossingen te vinden om hun auto ergens kwijt te raken.

 • Is op dit punt het bestemmingsplan wel handhaafbaar? Hoe
  worden de alsmaar nijpende parkeerproblemen aangepakt zonder dat dit
  ten koste gaat van openbaar groen of illegaal parkeren?
 • Zijn er al locaties aangewezen voor eventuele (ondergrondse) parkeergarages.

Een derde voorbeeld:

 • hoe
  wordt de toenemende woningsplitsing aangepakt en voorkomen dat het
  aantal kamerverhuurbedrijven in bepaalde delen van de wijk te groot
  wordt?
 • Klopt het dat hierover een nota in de maak is?
 • Zo ja, wanneer is die nota gereed voor besluitvorming?

Overige aandachtspunten:
Een
aantal langdurige problemen in de wijk zijn nog steeds niet opgelost.
Hiervoor moeten wellicht  binnen het bestemmingsplan (of daarbuiten)
ruimtelijke oplossingen worden gevonden.

 • Wanneer wordt de overlast van garage Zijm aan de Boulevard Heuvelink daadwerkelijk opgelost?
 • Wanneer
  en hoe wordt het toegenomen sluipverkeer in de wijk mede veroorzaakt
  door het plan “omsingeling doorbroken” daadwerkelijk aangepakt?
 • Is het niet wenselijk om hiervoor in bepaalde wegen een “knip” aan te brengen in plaats van steeds meer dure  verkeersdrempels?