Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 9 september 2009

Gemeente Arnhem start onderzoek nachtnet

Door de fractie van D66 zijn vragen gesteld op grond van artikel 44
van het Reglement van orde over de wenselijkheid van het aansluiten van
Arnhem op het nachtnet van de NS. Naar aanleiding van deze vragen heeft
het college besloten onderzoek te (laten) houden en op verzoek van D66
hierover contact op te nemen met andere overheden zoals de provincie
Gelderland en de Stadsregio Arnhem Nijmegen. Jan de Wit,
fractievoorzitter D66: “het is bizar dat een regio met ¾ miljoen
inwoners geen goede nachtverbinding heeft met de rest van het land.
Maar dit is dan de eerste belangrijke mijlpaal in een goede richting”.

De overwegingen voor D66 om ferm in te zetten voor een nachtnet zijn
legio. De NS exploiteert al enige jaren een nachtnet in de Randstad,
waarbij de steden Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Delft, Den Haag en
Leiden en station Schiphol ’s-nachts via een uurdienst met elkaar
worden verbonden. Sinds vorig jaar zijn ook de Brabantse steden voor
een proefperiode van drie jaar in het nachtnet van NS opgenomen. De
vier steden en de provincie ondersteunen de proef financieel. Volgens
onderzoek van de provincie Noord-Brabant is deze proef een groot
succes. Verder is het droevig dat er na middernacht geen openbaar
vervoer is tussen Arnhem en de rest van Nederland terwijl dit wel
gewenst is. Zowel voor inwoners van Arnhem, die dan van elders na 24.00
uur nog naar Arnhem zouden kunnen reizen, als voor mensen van buiten
Arnhem, die dan na een bezoek aan Gelredome, Luxor of de Korenmarkt ook
na 24.00 uur nog naar huis zouden kunnen reizen.

D66 Arnhem
staat niet alleen. Inmiddels heeft D66 Nijmegen naar aanvankelijke
weigering van het college het via een motie ook voor elkaar gekregen
dat Nijmegen een onderzoek zal instellen.

Hieronder kunt u de
antwoorden lezen op de vragen die D66 half november aan het college
heeft gesteld, met daarbij de antwoorden van het college.
 
01
Bent u met ons van mening dat een aansluiting van Arnhem op het
nachtnet van de NS voor veel inwoners van Arnhem interessant is? Waarom
wel of waarom niet?

Ja, Wij zijn van mening dat het voor
de inwoners van Arnhem een goede zaak is als Arnhem CS op het nachtnet
van NS zou worden aangesloten. De reismogelijkheden per openbaar
vervoer vanuit de Randstad en Noord-Brabant naar Arnhem op late
tijdstippen zouden dan immers beduidend toenemen.

 
02 Bent
u het met ons eens dat een dergelijke aansluiting Arnhem aantrekkelijk
maakt voor mensen van buiten de stad, bijvoorbeeld voor uitgaan,
concerten (gelredome en Luxor), bezoek van familie en vrienden, en
dergelijke? Waarom wel/niet?

Jazeker. Ook voor mensen van
buiten de stad zal is het een interessante optie omdat zij dan ook op
late tijdstippen vanuit Arnhem nog terug kunnen reizen naar hun
woonplaats.

 
03 Bent u het met ons eens dat aansluiting op het nachtnet een positief milieueffect heeft op het autogebruik? Waarom wel/niet?

Ja,
er mag immers vanuit worden gegaan, dat een aantal bezoekers dat nu met
de auto naar Arnhem reist, dat na aansluiting op het nachtnet per trein
gaat doen.

 
04 Heeft u wel eens onderzoek laten doen naar
een mogelijke aansluiting van Arnhem op het nachtnet? Zo ja, wat
behelsde dat onderzoek, wanneer is het onderzoek uitgevoerd.

Nee, wij hebben tot op heden geen onderzoek laten doen naar een mogelijke aansluiting van Arnhem op het nachtnet van NS.
 
05
Bent u bereid om, al dan niet in samenwerking met de Stadsregio en/of
provincie, een onderzoek in te stellen naar de positieve effecten en de
haalbaarheid van aansluiting op het nachtnet? Zo ja, wanneer krijgen
wij de uitkomsten daarvan? Zo nee, waarom niet?

Ja, het
lijkt ons gewenst om een dergelijk onderzoek te (laten) houden en wij
zullen hierover contact opnemen met de provincie Gelderland, de
Stadsregio Arnhem Nijmegen en de gemeente Nijmegen. Het is moeilijk om
op voorhand te zeggen wanneer een dergelijk onderzoek gereed zou moeten
zijn, maar wij hopen u voor de komende zomer over de uitkomsten van
zo’n onderzoek te kunnen informeren. 
 
06 Bent u bereid
om, net als de grote Brabantse steden, gedurende een experiment van
drie jaar jaarlijks € 100.000,- bij te dragen aan het nachtnet? Onder
welke voorwaarden? Zo nee, waarom niet?

Op dit moment
willen wij geen uitspraak doen over een Arnhemse bijdrage aan de kosten
van een gedurende drie jaar te houden proef, waarbij Arnhem op het
nachtnet van NS wordt aangesloten. Als de resultaten van het eerder
genoemde onderzoek voor Arnhem gunstig uitpakken, in termen van
aantallen reizigers van en naar Arnhem, kan een Arnhemse bijdrage aan
een te houden proef worden overwogen