Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 9 september 2009

D66 wil Jongerenraad in Arnhem

D66 Arnhem is van mening dat jongeren niet worden gehoord omdat
ouderen slecht luisteren. Een manier om hier verbetering in aan te
brengen is om jongeren een duidelijker stem te geven. Daarom stelt D66
voor om te onderzoeken of in Arnhem voldoende interesse is voor een
echte jongerenraad, die gevraagd en ongevraagd advies kan geven.

Een vaak toegepast middel om jongeren politiek bewust te maken, is
het instellen van adviesraden van, voor en door jongeren; ook wel
jongerenraad genoemd. Het is opvallend dat Arnhem – als centrale
gemeente binnen de provincie Gelderland – nog geen jongerenraad heeft.
Afgaande op de leeftijdscategorie 12 – 23 jaar gaat het al gauw om de
stem van ca. 23000 Arnhemmers. In een aantal Gelderse gemeenten,
waaronder het naburige Nijmegen, zijn er inmiddels van gemeentewege ook
jongerenraden opgericht.

Er zijn voldoende argumenten om een jongerenraad te beginnen:

 • Juist onder jongeren is het opkomstpercentage bij verkiezingen laag,
 • Arnhem blijft nog erg ver achter op het gebied van jongerenparticipatie,
 • Jongeren maken kennis met de essentie van de politiek, 
 • Inzicht bij de reguliere politiek in de drijfveren en visies van de jongeren m.b.t. de vraagstukken in hun gemeent
 • Kennis bij de reguliere politiek over de oplossingen die jongeren hebben voor maatschappelijke problemen,
 • Een potentiële kweekvijver voor toekomstig politiek talent.

Gezien
het voorgaande zou ook een vooraanstaande stad als Arnhem aan jongeren
de ruimte moeten bieden om zich door middel van een jongerenraad
politiek en maatschappelijk te manifesteren.

Op dit
moment wordt er in Arnhem wel jaarlijks een jongerenraadsdag en
gastlessen georganiseerd. Dit zijn echter maar zeer kortlopende
initiatieven, die zich alleen richten op het kennismaken met de
politiek. Van participatie is hier weinig sprake. Een jongerenraad is
een langlopend en structureel initiatief. Verder is een niet
onbelangrijk gegeven dat de gemeente in de afgelopen jaren anders tegen
burgerparticipatie aankijkt.

Het instellen van een jongerenraad
heeft echter nogal wat voeten in de aarde. Koudwatervrees leidt er dan
ook vaak toe dat er negatief besloten wordt over het instellen van een
jongerenraad. Toch hebben inmiddels al meer dan 100 gemeenten een
jongerenraad ingesteld. Informatie vanuit het Forum Jongerenraden
Nederland (FJN) leert dat jongeren in het algemeen wel degelijk
gemotiveerd zijn om hun mening te uiten in het politiek en
maatschappelijk debat. Er is geen reden om aan te nemen dat dit anders
zou zijn in Arnhem.

D66 realiseert dat er eerst vele vragen
beantwoord moeten worden, voordat er daadwerkelijk een jongerenraad van
de grond kan komen. Enkele vragen zijn bijvoorbeeld:

 • Is er behoefte aan een jongerenraad in Arnhem?
 • Hoe groot moet een jongerenraad zijn?
 • Willen jongeren daadwerkelijk participeren in een Arnhemse jongerenraad?
 • Wordt het een adviesorgaan voor de raad of voor het college?
 • Hoe vaak kan een jongerenraad bijeenkomen?
 • Door wie wordt de jongerenraad gecoördineerd?


Voorstel D66:
D66
stelt dan ook voor om het college de opdracht te geven middels de
volgende drie stappen te komen tot een uitgewerkt voorstel aan de raad
voor een jongerenraad, mits uit de enquête en jongerendebat positief
besloten wordt over de invoering van een jongerenraad.

 • Een enquête onder jongeren te houden om interesse te peilen voor een jongerenraad;
 • Het organiseren van een jongerendebat met resultaten van de enquête;
 • Het opstellen van een rapport met resultaten over de enquête en jongerendebat, alsmede een financiële paragraaf;
 • Op basis hiervan een definitief voorstel voor te leggen aan de raad.

Het resultaat kan ook zijn dat er geen behoefte is aan een jongerenraad, maar aan andere vormen van jeugdparticipatie.

Voor
de uitwerking kan samenwerking gezocht worden met enkele grotere
scholengemeenschappen in Arnhem. Met als einddoel een jongerenraad
gelijk te laten starten met de nieuwe gemeenteraad in 2010.

Jan de Wit.

Fractievoorzitter D66